Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

  Śp.

  Małgorzaty Kwiatkowskiej

  długoletniego Pracownika Sądu Rejonowego w Limanowej, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały człowiek i przyjaciel.

  Rodzinie, Najbliższym

  wyrazy głębokiego współczucia

  składają Prezes i Dyrektor Sądu w imieniu wszystkich Koleżanek i Kolegów Sądu Rejonowego w Limanowej

   

   

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 857/16

  Sygn. akt I Ns 857/16

  P O S T A N O W I E N I E

   

  Dnia 21 lipca 2017 roku

         

  Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział I Cywilny

  w składzie następującym :

  Przewodniczący: SSR Rafał Obrzud

  po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2017 roku w Limanowej

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Marcina Kotarby

  o zezwolenie na złożenia świadczenia do depozytu sądowego

   

  postanawia: 

  1.               I.        zezwolić wnioskodawcy Marcinowi Kotarbie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,40 zł (czterdzieści groszy), wraz ze zrzeczeniem się uprawienia do jej odebrania, tytułem uregulowania wpisanej w dziale IV Kw NS2L/00038865/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej, należności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą na rzecz Jana Warwasa, która to kwota ma zostać wypłacona na żądanie następców prawych tej osoby na ich wniosek po wykazaniu swych uprawnień;

              II.        wezwać osoby uprawnione do odbioru świadczenia, o którym mowa w pkt I -po jego złożeniu do depozytu -  w terminie 3 lat pod rygorem jego przejścia na rzecz Skarbu Państwa.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 284/17

  Limanowa, dnia 30 czerwca 2017 roku

   Sygn. akt I Ns 284/17

  OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

   

  W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Limanowej (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 22 marca 2017 roku został złożony przez Józefę Szczepek, Janinę Ślusarczyk, Krzysztofa Franczaka, Lucynę Florek, Antoniego Franczaka, Wojciecha Franczaka, Adama Franczaka i Małgorzatę Liptak wykaz inwentarza na urzędowym formularzu dotyczący spadkodawcy Marii Franczyk, numer PESEL 55120801927, ostatni adres zamieszkania: Stara Wieś 28, 34-600 Limanowa, zmarłej  w dniu 5 lutego 2016 roku.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 41/17

   Sygn. akt: I Ns 41/17

   

  P O S T A N O W I E N I E

   

                                                                         Dnia 14 czerwca 2017 roku

   

  Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

  w składzie następującym:

  Przewodniczący:   SSR Małgorzata Hybel

  po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2017 roku w Limanowej

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Wojciecha Kuchty

  z udziałem Jana Drzyzgi, Roberta Skiminy, Anny Baran, Aleksandry Skiminy, Renaty Skiminy, Marii Krzysztofiak, Teresy Wartechy-Gorczycy, Mirosławy Borkowskiej, Julii Jarosik, Józefy Trybus, Agaty Bajdy, Alfredy Skiminy-Wojciaczyk, Ludwiki Gacek i Anny Rapacz

  o uwłaszczenie nieruchomości

  Czytajwięcejo:

Galerie zdjęć