Mediacje

M E D I A C J A

 

Na czym polega mediacja ?

Jest to próba rozwiązania sporu w sposób ugodowy i satysfakcjonujący zaangażowane strony. Pomoc w tym świadczy mediator, neutralna wobec stron osoba trzecia, posiadająca specjalne przygotowanie do tego, by pomóc zrozumieć jakie podłoże sporu oraz istotne interesy każdej ze stron, które warunkują możliwość osiągnięcia porozumienia, a także na jakiej płaszczyźnie może nastąpić zbliżenie stanowisk. Może dotyczyć sporów powstałych w wyniku każdego popełnionego przestępstwa i czynu zabronionego, popełnionego przez nieletniego wszelkich konfliktów małżeńskich lub rodzinnych oraz spraw cywilnych, pracowniczych i gospodarczych, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Z reguły jest prowadzona w formie sesji - rozmów stron w obecności mediatora, może również odbywać się w formule indywidualnych spotkań mediatora ze stronami konfliktu, szczególnie w tej jego fazie, gdy z uwagi na zbyt duży poziom negatywnych emocji, brak jest możliwości wspólnego spotkania.

 

Jakie standardy obowiązują w procesie mediacji ?

Mediacja opiera się na :

- Zasadzie dobrowolności uczestnictwa, wynikającej z chęci osiągnięcie porozumienia w sporze oraz swobody wyboru mediatora przez strony konfliktu. Zgoda w tych zakresach musi być utrzymana do końca postępowania. Z tej przyczyny najlepiej jest podjąć taką próbę jeszcze przed wszczęciem sprawy sądowej, wówczas wszystkie kwestie związane z zakresem, miejscem, wyborem mediatora oraz czasem trwania mediacji zależą od umowy pomiędzy stronami sporu.

- Zasadzie neutralności mediatora oraz miejsca prowadzenia mediacji. Mediator w całym procesie mediacyjnym zachowuje bezstronność, nie narzuca żadnych rozwiązań, ale i nie dąży do osiągnięcia celu w postaci porozumienia pomiędzy stronami, ugoda stanowi efekt wypracowany przez same strony. Mediacja jest prowadzona w taki sposób, aby ewentualna nierównowaga stron nie miała wpływu na jej przebieg i ostateczny wynik.

- Zasadzie pełnej kontroli stron, to strony decydują o wszystkich istotnych elementach mediacji, jej zakresie, ilości sesji, ugodzie i jej treści.

- Zasadzie pełnej poufności, brak możliwości wykorzystania informacji w innego rodzaju postępowaniach

 

Jakie są zalety mediacji ?

Mediacja:

- Prowadzi do ostatecznej likwidacji sporu - orzeczenie sądowe autorytatywnie rozstrzyga spór, ale nie zawsze go rozwiązuje w sposób akceptowany przez strony, co sprawia, że nie znikają problemy stanowiące przyczynę konfliktu.

- Istotnie skraca czas konfliktu - eliminując konieczność prowadzenia postępowań sądowych, poddawania się długotrwałym, sformalizowanym, rygorystycznym i nie zawsze zrozumiałym procedurom, prowadzenia dowodów, wnoszenia środków odwoławczych od wydanych orzeczeń, prowadzenia egzekucji. W przypadku mediacji umownej wola stron jej czas trwania, w przypadku mediacji wynikającej z postanowienia sądu, sprawach nieletnich nie powinna trwać dłużej niż 6 tygodni, na w pozostałych sprawach, nie powinna trwać dłużej niż miesiąc, jednak na zgodny wniosek stron może być przedłużona

- Daje możliwość kontroli nad efektem końcowym - orzeczenie sądu jest wydawane przez organ państwa wykonujący jego konstytucyjne uprawnienie wymierzania sprawiedliwości i nie zawsze pozwoli zrealizować interes strony sporu.

- Znacznie obniża koszty „obsługi" sporu - koszt mediacji stanowi wynagrodzenie mediatora, koszty wynikające z postępowania sądowego są związane z uiszczeniem opłaty sądowej związanej z wniesieniem sprawy lub składaniem środków odwoławczych ( w sprawach cywilnych i gospodarczych 5% wartości roszczenia / inna kwota wynikająca z przepisów ), kosztami postępowania dowodowego - opinie biegłych lub instytutów naukowych, kosztami pomocy prawnej - wynagrodzenia pełnomocników, kosztami egzekucyjnymi.

- Przerywa bieg przedawnienia roszczenia - co oznacza, że wszczęcie i prowadzenie mediacji nie stanowi ryzyka braku późniejszej możliwości dochodzenia żądania na drodze sądowej.

- Zatwierdzona przez sąd ugoda mediacyjna ma moc ugody sądowej - co oznacza, że nie można się z niej wycofać w sposób dowolny, a w przypadku braku chęci jej realizacji w przypadkach nadających się do egzekucji wynikających z niej obowiązków być zaopatrzona w klauzulę wykonalności i być realizowana na drodze przymusu państwowego przez organ egzekucyjny.

 

Jak poddać się mediacji i jaki jest jej przebieg ?

Mediacja sądowa - następuje z inspiracji sądu lub stron, w toku toczącego się postępowania sądowego, ale zawsze za zgodą stron postępowania, sąd kierujący strony na mediację w postanowieniu wskazuje mediatora w pierwszej kolejności wybranego zgodnie przez strony, a w przypadku braku takiego wyboru wedle swego wskazania , doręczając mu postanowienie. Po jego otrzymaniu mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin miejsce spotkania. Wyjaśnia im zasady i przebieg postępowania mediacyjnego oraz ustala, czy strony wyrażają zgodę na mediację. W sprawach karnych mediator po otrzymaniu postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji, kontaktuje się z podejrzanym/oskarżonym oraz pokrzywdzonym i wyjaśnia im cele postępowania mediacyjnego, jak również informuje o przysługujących uprawnieniach. Jeżeli skierowani na mediację potwierdzają chęć udziału w niej, wybierają sposób jej prowadzenia w postaci bezpośredniej wspólne spotkanie albo pośredniej bez osobistego kontaktu. W tym ostatnim mediator spotyka się z każdym z uczestników na osobności, przekazując, w zakresie uzyskanej zgody, stanowiska i oczekiwania co do warunków ugody. Protokół z mediacji nie zawiera żadnych informacji co do stanowisk stron, a także ich oceny przez mediatora, zaś informacji z mediacji nie można przekazywać osobom trzecim.

Jeżeli mediacja kończy się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą strony podpisują, mediator przekazuje sądowi protokół wraz z ugodą, a także doręcza odpis protokołu stronom. Sąd bada zgodność ugody z prawem i zasadami współżycia społecznego, a także ustala czy nie zmierza do obejścia prawa i czy jest zrozumiała i nie zawiera sprzeczności, a w przypadku braku zastrzeżeń zatwierdza ją. Zatwierdzona ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie. Jeśli ugoda której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej. W przypadku braku ugody, sprawa wraca na drogę postępowania sądowego i strony mogą dochodzić swoich praw w tym postępowaniu.

 

Mediacja umowna - strony sporu dobrowolnie decydują się na poddanie się mediacji, wspólnie wybierają mediatora lub wskazują sposób jego wyboru, przy jego udziale w umowie określają czas i zakres prowadzonej mediacji. Przebieg mediacji i działania podejmowane przez mediatora są analogiczne, jak w przypadku mediacji sądowej, poza elementem związanym z czynnościami sądu dotyczącymi skierowania na mediację i zatwierdzenia ugody.

 

Kto może być mediatorem i jak go wybrać ?

- Mediatorem w sprawach cywilnych i gospodarczych może być każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych - za wyjątkiem sędziów czynnych zawodowo. Organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy mediatorów, a informacje o listach stałych mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazują prezesowi sądu okręgowego. Prezes Sądu Okręgowego natomiast nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego i nie prowadzi listy takich mediatorów.

 

- Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która:

1.posiada obywatelstwo polskie;

2.korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;

3.ukończyła 26 lat;

4.biegle włada językiem polskim;

5.nie była karana za przestępstwo umyślne;

6.posiada umiejętności likwidowania konfliktów oraz wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;

7.daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

8.zostałą wpisana do wykazu prowadzonego w Sądzie Okręgowym

 

- Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która:

1.ukończyła 26 lat

2.korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych

3.biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie;

4.posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;

5.posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich;

6.daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków;

7.odbyła szkolenie dla mediatorów.

8.została wpisana do wykazu prowadzonego w Sądzie Okręgowym

 

Prezes Sądu Okręgowego wpisuje do wykazów instytucję lub osobę wyrażającą gotowość do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego po stwierdzeniu spełnienia określonych przepisami warunków.

 

- Wybór mediatora w przypadku mediacji umownej należy wyłącznie do stron, a w przypadku mediacji prowadzonej na podstawie postanowienia, mediatora może wskazać sąd. Informacje o mediatorach w sprawach cywilnych przekazane prezesowi Sądu Okręgowego w Nowym Sączu przez organizacje społeczne i zawodowe oraz prowadzone przez niego wykazy instytucji i osób godnych zaufania ze środowisk i instytucji prowadzących mediacje na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu są dostępne za pomocą poniższego Linka.

 

 

Ile kosztuje mediacja?

Koszty mediacji ponoszą strony. Są one zazwyczaj ponoszone po połowie, chyba że strony ustalą inny sposób rozliczeń. Brak ugody w postępowaniu mediacyjnym, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu spowoduje wzrost obciążenia finansowego stron o koszt mediacji. Wysokość wynagrodzenia mediatora w mediacjach prowadzonych na skutek postanowienia sądowego w sporach niemajątkowych wynosi 60 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde następne posiedzenie- 25 zł. Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1.000 zł). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 50 zł za posiedzenie. Do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT. Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów wywołanych nieusprawiedliwioną odmową udziału w mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę. Jeśli dojdzie do zawarcia ugody, która jest wynikiem mediacji, strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu.

W przypadku mediacji, do której doszło na podstawie umowy stron, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

 

Lista mediatorów Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

Lista mediatorów

 

Ulotki

 

Mediacje w sprawach cywilnych (pobierz)

Mediacje w sprawach nieletnich (pobierz)

Mediacje w sprawach kranych (pobierz)

 

Międzynarodowe Centrum Mediacji

o Międzynarodowym Centrum Mediacji (pobierz)

Komentarz z Ministerstwa Gospodarki dotyczący MCM (pobierz)

List do koordynatorów przy Sądach powszechnych (pobierz)

Lista mediatorów MCM (pobierz)

 

Zakładka do Strony Ministerstwa dotycząca mediacji:

Rejestr zmian dla: Mediacje