Ogłoszenia

Artykuły

 • I Ns 376/17

  Sygn. akt I Ns 376/17

  P O S T A N O W I E N I E

  Dnia 29 września 2017 roku

         

  Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

  w składzie następującym :

  Przewodniczący: SSR Małgorzata Hybel

  po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 roku w Limanowej

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Katarzyny Porębskiej

  przy uczestnictwie: Julii Wietrzyk, Sebastiana Wietrzyka, Józefa Wietrzyka, Władysława Wietrzyka, Antoniego Wietrzyka

  o zezwolenie na złożenia świadczenia do depozytu sądowego

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 357/17

  Sygn. akt I Ns 357/17

   

  P O S T A N O W I E N I E 

   

  Dnia 12 września 2017 roku

   

  Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

  w składzie następującym :

  Przewodniczący:  SSR Rafał Obrzud

  po rozpoznaniu w dniu 12 września 2017 roku w Limanowej

  na posiedzeniu  niejawnym

  sprawy z wniosku Gminy Tymbark

  przy uczestnictwie Bronisława Kosowskiego, Marii Kosowskiej, Andrzeja Kosowskiego, Wojciecha Kosowskiego, Piotra Kosowskiego

  o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 284/17

  Limanowa, dnia 29 sierpnia 2017 roku

  Sygn. akt I Ns 284/17

   OGŁOSZENIE O ZŁOŻENENIU SKORYGOWANEGO WYKAZU INWENTARZA

   

  W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Limanowej (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 16 sierpnia 2017 roku został złożony przez: Józefę Szczepek, Janinę Ślusarczyk, Krzysztofa Franczaka, Lucynę Florek, Antoniego Franczaka, Wojciecha Franczaka, Adama Franczaka i Małgorzatę Liptak skorygowany wykaz inwentarza na urzędowym formularzu z uwzględnieniem opinii biegłego sądowego Zbigniewa Śliwińskiego  z dnia 4 kwietnia 2017 r.  i z dnia 7 sierpnia 2017 r. dotyczący spadkodawcy Marii Franczyk, numer PESEL 55120801927, ostatni adres zamieszkania: Stara Wieś 28, 34-600 Limanowa, zmarłej  w dniu 5 lutego 2016 roku.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 239/17

  Sygn. akt I Ns 239/17

   

  P O S T A N O W I E N I E 

  Dnia 10 kwietnia 2017 roku

   

  Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

  w składzie następującym :

  Przewodniczący:   SSR Piotr Borkowski

  po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2017 roku w Limanowej

  na posiedzeniu  niejawnym

  sprawy z wniosku Bogdana Ślagi i Celiny Ślagi

  przy uczestnictwie Andrzeja Cygala (Cygal), Julii Skowronek i  Jana Skowronka

  o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 442/15

  Limanowa. dn. 20.08.2015 r.

  Sygn. akt I Ns 442/15  O G Ł O S Z E N I E  Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział I Cywilny w sprawie pod sygn. akt I Ns 442/15 z wniosku Władysława Wolaka o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego postanowieniem z dnia 7 lipca 2015 roku

  Czytajwięcejo: