Ogłoszenia

Artykuły

 • I Ns 857/16

  Sygn. akt I Ns 857/16

  P O S T A N O W I E N I E

   

  Dnia 21 lipca 2017 roku

         

  Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział I Cywilny

  w składzie następującym :

  Przewodniczący: SSR Rafał Obrzud

  po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2017 roku w Limanowej

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Marcina Kotarby

  o zezwolenie na złożenia świadczenia do depozytu sądowego

   

  postanawia: 

  1.               I.        zezwolić wnioskodawcy Marcinowi Kotarbie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,40 zł (czterdzieści groszy), wraz ze zrzeczeniem się uprawienia do jej odebrania, tytułem uregulowania wpisanej w dziale IV Kw NS2L/00038865/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej, należności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą na rzecz Jana Warwasa, która to kwota ma zostać wypłacona na żądanie następców prawych tej osoby na ich wniosek po wykazaniu swych uprawnień;

              II.        wezwać osoby uprawnione do odbioru świadczenia, o którym mowa w pkt I -po jego złożeniu do depozytu -  w terminie 3 lat pod rygorem jego przejścia na rzecz Skarbu Państwa.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 284/17

  Limanowa, dnia 30 czerwca 2017 roku

   Sygn. akt I Ns 284/17

  OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

   

  W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Limanowej (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 22 marca 2017 roku został złożony przez Józefę Szczepek, Janinę Ślusarczyk, Krzysztofa Franczaka, Lucynę Florek, Antoniego Franczaka, Wojciecha Franczaka, Adama Franczaka i Małgorzatę Liptak wykaz inwentarza na urzędowym formularzu dotyczący spadkodawcy Marii Franczyk, numer PESEL 55120801927, ostatni adres zamieszkania: Stara Wieś 28, 34-600 Limanowa, zmarłej  w dniu 5 lutego 2016 roku.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 41/17

   Sygn. akt: I Ns 41/17

   

  P O S T A N O W I E N I E

   

                                                                         Dnia 14 czerwca 2017 roku

   

  Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

  w składzie następującym:

  Przewodniczący:   SSR Małgorzata Hybel

  po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2017 roku w Limanowej

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Wojciecha Kuchty

  z udziałem Jana Drzyzgi, Roberta Skiminy, Anny Baran, Aleksandry Skiminy, Renaty Skiminy, Marii Krzysztofiak, Teresy Wartechy-Gorczycy, Mirosławy Borkowskiej, Julii Jarosik, Józefy Trybus, Agaty Bajdy, Alfredy Skiminy-Wojciaczyk, Ludwiki Gacek i Anny Rapacz

  o uwłaszczenie nieruchomości

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 239/17

  Sygn. akt I Ns 239/17

   

  P O S T A N O W I E N I E 

  Dnia 10 kwietnia 2017 roku

   

  Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

  w składzie następującym :

  Przewodniczący:   SSR Piotr Borkowski

  po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2017 roku w Limanowej

  na posiedzeniu  niejawnym

  sprawy z wniosku Bogdana Ślagi i Celiny Ślagi

  przy uczestnictwie Andrzeja Cygala (Cygal), Julii Skowronek i  Jana Skowronka

  o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego

  Czytajwięcejo:
 • Sygn. akt I Ns 442/15

  Limanowa. dn. 20.08.2015 r.

  Sygn. akt I Ns 442/15  O G Ł O S Z E N I E  Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział I Cywilny w sprawie pod sygn. akt I Ns 442/15 z wniosku Władysława Wolaka o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego postanowieniem z dnia 7 lipca 2015 roku

  Czytajwięcejo: