Ogłoszenia

Artykuły

 • I Ns 193/18

  Sygn. akt I Ns 193/18

   

  P O S T A N O W I E N I E 

   

  Dnia 9 sierpnia 2018 roku

   

  Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział I Cywilny

  w składzie następującym:

              Przewodniczący: SSR Iwona Trzeciak

  po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2018 roku w Limanowej

   na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Powiatu Limanowskiego - Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

  o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 194/18

  Sygn. akt I Ns 194/18

   

  P O S T A N O W I E N I E 

   

  Dnia 9 sierpnia 2018 roku

   

  Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział I Cywilny

  w składzie następującym:

              Przewodniczący: SSR Iwona Trzeciak

  po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2018 roku w Limanowej

   na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Powiatu Limanowskiego - Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

  o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 368/18

  Limanowa dnia 09.08.2018 roku.

  Sygn. akt I Ns 368/18

    

  O G Ł O S Z E N I E

              

  Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział I Cywilny w sprawie pod sygn. akt I Ns 368/18 z wniosku  Rozalii Wilczyńskiej – Hasior przy uczestnictwie nieznanych z życia i miejsca pobytu Józefy Wilczyńskiej, Jana Wilczyńskiego i Anieli Kroczek

  o zezwolenie na złożenia świadczenia do depozytu sądowego

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 491/18

  Limanowa. dnia 14.08.2018 roku.

  Sygn. akt I Ns 491/18

   

  O G Ł O S Z E N I E

             

               W Sądzie Rejonowym w Limanowej Wydział I Cywilny do sygn. akt I Ns 491/18  zasłał złożony przez Marię Wąchałę i Eugeniusza Wąchałę, którzy nabyli na podstawie ustawy, z dobrodziejstwem inwentarza, spadek po Wojciechu Wąchale  PESEL 74012417374 synu Marii i Eugeniusza, zmarłym dnia 9 marca 2018 roku w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałym w Zbludzy, powiat limanowski - wykaz inwentarza. Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód istnienia należności przeciwko spadkodawcy, sąd spadku wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 404/18

  Sygn. akt: I Ns 404/18

   

  P O S T A N O W I E N I E

   

                                                                         Dnia 30 lipca 2018 roku

   

  Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

  w składzie następującym:

  Przewodniczący:  SSR Małgorzata Hybel

  po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2018 roku w Limanowej

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Marii Kołodziej

  przy uczestnictwie Michała Lupy

  o zezwolenie na złożenie do depozytu

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 415/18

  Limanowa, dnia 5 lipca 2018 roku

  Sygn. akt I Ns 415/18

  OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

   

  W Sądzie Rejonowym w Limanowej I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 415/18 został złożony przez Władysławę Kuzak, która nabyła na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza, spadek po Bronisławie Urydze numer PESEL 32012500265 córce Jana i Karoliny, zmarłej dnia 27 kwietnia 2016 roku w Limanowej, ostatnio stale zamieszkałej w Wysokiem -  wykaz inwentarza na urzędowym formularzu.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 164/18

  Sygn. akt: I Ns 164/18

   

  P O S T A N O W I E N I E

   

                                                                         Dnia 21 maja 2018 roku

   

  Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

  w składzie następującym:

   Przewodniczący:   SSR Iwona Trzeciak

   

  po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2018 roku w Limanowej

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Agaty Judki, Adama Judki, Anny Mrózek

  o zezwolenie na złożenie do depozytu

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 534/17

   

  Sygn. akt I Ns 534/17

    

  OGŁOSZENIE O ZŁOŻENENIU WYKAZU INWENTARZA

   

  W trybie art. 636§ 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Limanowej (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 4 maja 2018 roku został złożony przez Piotra Jawora wykaz inwentarza na urzędowym formularzu dotyczący spadkodawcy Jacka Jawora, numer PESEL 54030206631, ostatni adres zamieszkania: Męcina 213, 34-654 Męcina, zmarłym w dniu 14 kwietnia 2017 roku.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 160/18

                                                            

  Sygn. akt I Ns 160/18

  P O S T A N O W I E N I E

                                                                         Dnia 1 czerwca 2018 roku

   

  Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział I Cywilny

  w składzie następującym:

   

  Przewodniczący:  SSR Rafał Obrzud

   

  po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2018 roku w Limanowej

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Krzysztofa Niemca i Stanisława Niemca

  z udziałem Anny Papież i Janiny Papież

  o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

  Czytajwięcejo: