Ogłoszenia

Artykuły

 • I Ns 376/17

  Sygn. akt I Ns 376/17

  P O S T A N O W I E N I E

  Dnia 29 września 2017 roku

         

  Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

  w składzie następującym :

  Przewodniczący: SSR Małgorzata Hybel

  po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 roku w Limanowej

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Katarzyny Porębskiej

  przy uczestnictwie: Julii Wietrzyk, Sebastiana Wietrzyka, Józefa Wietrzyka, Władysława Wietrzyka, Antoniego Wietrzyka

  o zezwolenie na złożenia świadczenia do depozytu sądowego

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 465/17

  Limanowa. dnia 13.11.2017 roku.

  Sygn. akt I Ns 465/17

   

  O G Ł O S Z E N I E

              

  W Sądzie Rejonowym w Limanowej Wydział I Cywilny ogłasza, że przed tutejszym Sądem do sygn. akt I Ns 465/17 toczy się postępowanie o zezwolenie wnioskodawczyni Halinie Domiter  na złożenie do depozytu sądowego:

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 526/17

  Limanowa dnia 31.10.2017 roku.

  Sygn. akt I Ns 526/17

   O G Ł O S Z E N I E

             

   Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział I Cywilny w sprawie pod sygn. akt I Ns 526/17 z wniosku Józefa Bierowiec i Barbary Bierowiec o zezwolenie na złożenie Przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, postanowieniem z dnia 26.10.2017 roku:

  1. zezwolić wnioskodawcom Józefowi Bierowiec oraz Barbarze BIerowiec na:

  1) złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,98 zł (słownie dziewięćdziesiąt osiem groszy), wraz ze zrzeczeniem się uprawnienia do jej odebrania, tytułem uregulowania wpisanej w dziale IV księgi wieczystej nr NS2L/00030726/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Wydział Zamiejscowy w Mszanie Dolnej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową w kwocie 0,98 zł (słownie dziewięćdziesiąt groszy) ustanowioną na rzecz Wiktorii Lupy zd. Jamróz, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana na żądanie na rzecz wierzyciela Wiktorii Lupy lub następców prawnych tej osoby po wykazaniu ich uprawnień;

  1. przyznać o Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Limanowej na rzecz adwokata Jana Baluty prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Limanowej  kwotę 147,60 zł (sto sześćdziesiąt siedem złotych 60/100) tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji kuratora nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Wiktorii Lupa;

   

  Czytajwięcejo: