I Ns 415/18

Limanowa, dnia 5 lipca 2018 roku

Sygn. akt I Ns 415/18

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

W Sądzie Rejonowym w Limanowej I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 415/18 został złożony przez Władysławę Kuzak, która nabyła na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza, spadek po Bronisławie Urydze numer PESEL 32012500265 córce Jana i Karoliny, zmarłej dnia 27 kwietnia 2016 roku w Limanowej, ostatnio stale zamieszkałej w Wysokiem -  wykaz inwentarza na urzędowym formularzu.

 POUCZENIE:

a)    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.);

b)    na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381  § 3 pkt 2 k.p.c.);

c)    osoby wymienione w pkt b (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: I Ns 415/18